Villkor och bestämmelser

WEBZOOM LTD ("Vi") är ett engelskt företag med adress Unit 2 Bridge Road, First Floor, Ashford, Kent, England, TN23 1BB som via webbplatsen https://easylocator.mobi/se ("Webbplatsen") driver en platsbaserad tjänst som gör det möjligt för privatpersoner ("Kunden" eller "Du") att lokalisera en mobiltelefon med förhandsmedgivande från den som äger telefonnumret som man vill lokalisera ("Tjänsten").

Syftet med dessa allmänna villkor ("Allmänna villkor") är att förklara hur du som kund kan dra nytta av Tjänsten.

Syftet med dessa Allmänna Villkor är att förklara hur Du som Kund får använda Tjänsten.

Våra Allmänna Villkor kommer sannolikt att uppdateras och/eller kompletteras med jämna mellanrum i enlighet med utvecklingen, i vilket scenario Vi kommer att informera Dig via e-post en månad innan de revideras. Tillgång till och användning av vår tjänst efter att du har informerats om en sådan ändring, och underlåtenhet att avsluta ditt medlemskap före utgången av månaden, ska anses utgöra godkännande av den senaste versionen av dessa allmänna villkor.

Denna version av de allmänna villkoren är under utveckling.

Denna version av våra allmänna villkor uppdaterades senast den 19 januari 2022.

1. Första registrering

1.1 För att få tillgång till och använda vår tjänst måste du skapa ett konto på vår webbplats ("konto").

1.2 Följande information kommer att begäras under registreringsprocessen

  • E-postadress
  • Lösenord

Som kund försäkrar du oss om att den information du lämnar är korrekt, uppriktig och tillförlitlig, samt att du är myndig och har rätt att prenumerera på vår tjänst i det land där du är bosatt.

Vi uppmärksammar dig på att vi i händelse av identitetsstöld förbehåller oss rätten att använda alla rättsliga åtgärder mot dig, inklusive strafflagstiftning.

1.3 Ditt medlemsavtal är inte juridiskt fullbordat förrän godkännandet av den betalning som gjorts i enlighet med punkt 2 nedan ("Avtal") har verifierats. Du kan när som helst ladda ner ditt avtal genom att skicka ett e-postmeddelande till oss med en begäran om detta.

Det finns inget avtal om medlemskap.

1.4 Upprättandet av ett konto ger tillgång till användningen av vår plattform endast till den kund som har upprättat kontot. Som kund är det din skyldighet att hålla åtkomstuppgifterna till tjänsten (inloggning och lösenord) hemliga och att rapportera all obehörig användning till oss. Åtkomst får inte överföras till andra parter utan vårt föregående samtycke.

1.5 Vår Tjänst är endast tillgänglig för personer som använder den av personliga skäl. All användning för kommersiella ändamål är strängt förbjuden och kommer att leda till omedelbar uppsägning av ditt medlemskap och, i förlängningen, din möjlighet att få tillgång till och använda vår tjänst, utan föregående meddelande och utan återbetalning.

2. Betalning

2.1 Avgifterna för Tjänsten är följande:

  • Under de första 24 timmarna efter registrering har kunden rätt att testa vår tjänst för ett belopp på €0.50 (femtio cent) ("Trial Period") - I slutet av dessa 24 timmar, med förbehåll för uppsägning inom denna period, tas en prenumeration automatiskt ut på månadsbasis för ett månadsbelopp på €47.90 (fyrtiosju euro och nittio cent). Med förbehåll för uppsägning förnyas denna prenumeration automatiskt från månad till månad och det använda kortet debiteras automatiskt.

2.2 De priser som anges ovan är inklusive alla skatter.

2.3 Betalning sker med kreditkort på Vår Webbplats i euro (Visa, MasterCard, American Express). Webbplatsen är utrustad med ett säkerhetssystem för onlinebetalningar som krypterar överföringen av Kundens bankinformation. Som en del av vår betalningsprocess använder vi en extern leverantör, Stripe, och lagrar inte någon information om dina kreditkortsuppgifter och nummer. Se vår integritetspolicy för mer information.

3. Ångerrätt

3.1 Du har rätt att frånträda avtalet inom 2 (två) dagar efter mottagandet av bekräftelsen efter avslutad provperiod.

Detta är en begäran om frånträde.

3.2 Denna begäran om frånträde kan skickas till oss genom att skicka ett e-postmeddelande med information om begäran. Ett bekräftelsemeddelande kommer att skickas till den e-postadress som du angav vid registreringen.

3.3 När du har utnyttjat din ångerrätt kommer de belopp som du har betalat till oss att återbetalas till det kort som du använde för att betala för tjänsten inom 5 till 10 arbetsdagar efter det att vi har mottagit din ångerbegäran. Denna rätt till återbetalning är föremål för villkoret att du inte har använt vår tjänst efter provperioden; om du har använt vår tjänst efter provperioden förstår du att ingen återbetalning kommer att göras för den aktuella månaden och att din ångerrätt kommer att behandlas som en begäran om uppsägning, med verkan i slutet av den aktuella månaden.

3.4 Om du har hemvist i Schweiz gäller inte ångerrätten i detta avsnitt 3, och varje begäran om att utöva denna rätt ska tolkas som en begäran om att säga upp Avtalet utan betalning.

4. Hur tjänsten fungerar

4.1 När ditt abonnemangsavtal har ingåtts behöver du bara ange numret på den mobiltelefon som du vill geolokalisera ("Mottagare"). Ett SMS skickas sedan till mottagaren med det meddelande som kunden tidigare har skrivit och där han anger att han vill geolokalisera mobiltelefonen i fråga. Mottagaren är sedan fri att acceptera eller avvisa denna begäran, efter eget gottfinnande. Du bekräftar att vi inte kan garantera att mottagarna kommer att acceptera din begäran om geolokalisering och att en eventuell vägran inte medför något ansvar eller någon rätt till återbetalning från oss gentemot dig.

4.2 Du har rätt att skicka ett obegränsat antal förfrågningar till mottagare som du själv väljer så länge som ditt avtal gäller.

4.3 Du får inte:

  • Använda webbplatsen på ett olagligt sätt eller i strid med dessa villkor för att sälja, kopiera, hyra, leasa, låna, distribuera, överföra eller licensiera hela eller delar av materialet på webbplatsen eller vår tjänst, eller använda vår tjänst för kommersiella ändamål för att försöka få obehörig tillgång till våra system eller våra underleverantörers system eller delta i någon åtgärd som stör, försämrar eller stör driften eller funktionen av vår webbplats och tjänst.
  • Missbruka webbplatsen genom att avsiktligt leverera ett virus eller annan skadlig applikation. Använda vår tjänst för spammingändamål. Förringa vår verksamhet eller delta i något beteende som kan skada vårt rykte, oavsett om det är på vår tjänst eller någon annanstans (t.ex. på sociala nätverk).

5. Uppsägning

5.1 Uppsägning på Kundens begäran. Du kan när som helst avsluta din prenumeration och säga upp ditt avtal genom att klicka på länken "Avsluta prenumeration" i menyn längst upp eller längst ner på webbsidan, varvid det anges att din avregistrering då träder i kraft antingen i slutet av provperioden, dvs. i slutet av det aktuella året under vilket din begäran om avregistrering gjordes, i händelse av att ditt konto avaktiveras och åtkomst och användning av vår tjänst avslutas. Med förbehåll för avsnitt 3.3 kommer ingen återbetalning att ske.

Det kommer inte att ske någon återbetalning.

5.2 På initiativ av WEBZOOM LTD sägs avtalet upp. Vi kan också säga upp ditt kontrakt i slutet av en månad, i vilket fall vi skickar ett e-postmeddelande till den adress du angav vid registreringen. I händelse av brott mot dessa villkor, inklusive men inte begränsat till avsnitt 4.3, förbehåller vi oss rätten att stänga av ditt konto medan vi genomför nödvändiga utredningar och, om så är lämpligt, säga upp ditt avtal med omedelbar verkan; om detta är en avstängning eller en uppsägning kommer du att informeras via ett e-postmeddelande som skickas till samma adress.

5.3 Den uppsägning som görs i enlighet med detta avsnitt ger dig inte rätt till återbetalning, i händelse av att en sådan uppsägning är likvärdig med att du utövar en ångerrätt i enlighet med punkterna 3.1 och 3.3.

6. Immateriella rättigheter

6.1 WEBZOOM LTD äger alla immateriella rättigheter till vår webbplats och dess innehåll, inklusive tillhörande know-how.

6.2 Vi ger dig den icke-exklusiva, icke-överförbara rätten att komma åt och använda våra tjänster genom att ingå detta avtal.

Detta är en immateriell rättighet.

7. Åtagande och garanti

7.1 I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, frånsäger sig WEBZOOM LTD alla skyldigheter som följer av vårt fullgörande av Avtalet.

Detta är en resultatförpliktelse.

7.2 Oavsett punkt 7.1 kommer WEBZOOM LTD att vidta rimliga ansträngningar för att säkerställa att tjänsten är tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. WEBZOOM LTD skall dock inte hållas ansvarigt för otillgänglighet på grund av buggar, tekniska begränsningar eller andra underhållsåtgärder, vilket inte ger upphov till någon rätt till återbetalning.

Det finns ingen rätt till återbetalning.

7.3 Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte underhålls eller kontrolleras av WEBZOOM LTD, och för vars funktionalitet och innehåll vi inte kan hållas ansvariga på något sätt.

8. Olika

8.1 FALL AV FORCE MAJEURE Parterna är överens om att, i händelse av att genomförandet av avtalet visar sig omöjligt på grund av ett fall av force majeure, det vill säga en oförutsebar händelse som är oberoende av en eller flera av parternas vilja, kan ingen av parterna hållas ansvarig för icke-utförande, misslyckanden eller förseningar i genomförandet av någon av sina skyldigheter på grund av förekomsten av det nämnda fallet. Fullgörandet av avtalet och dess skyldigheter, inklusive betalning, kommer därför att stoppas under den tid som force majeure-händelsen varar, och den betalning som gjorts för den månad under vilken force majeure-händelsen inträffade kommer att behållas. Vardera parten skall dock ha möjlighet att använda uppsägningsklausulen i artikel 5.

8.2 NULLITY. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig, ska sådan ogiltighet inte påverka lagligheten av de återstående bestämmelserna. Den ogiltiga bestämmelsen ska ersättas och tolkas så att dess laglighet säkerställs genom en bestämmelse som i sak är så lik den ogiltiga bestämmelsen som möjligt.

Den ogiltiga bestämmelsen skall ersättas med en bestämmelse som till sin innebörd är så lik den ogiltiga bestämmelsen som möjligt.

8.3 KOMMUNIKATION. All korrespondens till WEBZOOM LTD skall skickastill contact@easylocator.mobi eller WEBZOOM LTD, Unit 2 Bridge Road, First Floor, Ashford, Kent, England, TN23 1BB

8.4 TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION. Avtalet och dessa allmänna villkor ska regleras av engelsk lag när det gäller deras tillämplighet och prestanda. Alla tvister som uppstår direkt eller indirekt från dessa villkor och det resulterande avtalet ska överlämnas till den behöriga domstolen på kundens hemort där WEBZOOM LTD är kärande, och till domstolen i London där kunden är kärande.

Locate any phone now

© 2023 Easy Locator. All rights reserved.